Klein gemeentes as FAMILIE-grootte gemeentes

Written by danie on . Posted in Algemeen, Verslae

Die gewildste beskrywing waarmee tussen verskillende soorte gemeentes onderskei word, is dié van gemeente-grootte. Die model werk met erediensbywoning en gaan uit van die veronderstelling dat die kultuur en struktuur van gemeentes wissel na aanleiding van die grootte daarvan. Volgens Alice Mann (1998) kan daar vier groottes gemeentes onderskei word. Dit kan as volg opgesom word:

Tabel: Vier groottes gemeentes

 

Pastor-gesentreerd PastoraalErediensbywoning: 70-200Leraar: Pastor

KR: Herders

Homogene verhoudinge

 

KorporatiefErediensbywoning: >350Leraar: Visiedraer

KR: Strategiese leiers

Komplekse verhoudinge

 

Groep-gesentreerd FamilieErediensbywoning: 25-100Leraar: Familie-vriend

KR: Patriarge en matriarge

Homogene verhoudinge

 

ProgramErediensbywoning: 150-350Leraar: Toeruster

KR: Bedieningsleiers

Komplekse verhoudinge

 

Organisme

Organisasie

 

Beskrywing van die familie-grootte

Volgens Mann se tipologie  is klein gemeentes (stedelik of plattelands) organismes wat meer relasioneel as struktureel in homogene verhoudinge verbind is, en groep-gesentreerd.  ’n Klein gemeente is ’n familie met patriarge en matriarge wat in beheer is.  Hulle is sterk op oorlewing ingestel, en laat hulle dus nie sommer deur die kerkverband sluit nie.  Nuwe lidmate word deur ’n komplekse proses van sosiale aanneming ingesluit. Net soos by gewone families, word jy deel van die familiesisteem slegs deur óf geboorte óf aanneming.

Predikante se rol is om dié funksies uit te voer wat die lidmate nie self kan doen nie (bv. doop, nagmaal, begrawe, preek), maar die predikant wat aanneem dat hy/sy die hoof-uitvoerende beampte is, maak ’n reuse fout.  Predikante funksioneer meer in ’n kapelaansrol, sonder uitvoerende bemagtiging.  Predikante moet hierdie gemeentes daarom lief hê en vir drie jaar niks probeer verander nie.  Hoe langer die predikant bly, hoe meer invloed verwerf hy/sy en word maklik ’n bedreiging vir die patriarge en matriarge.  Daar word dus dikwels krisisse geskep om te verseker dat die dominee korter bly, eerder as langer.  Indien die leraar vir langer as vyf jaar kan bly, word egte transformasiemoontlikhede ’n werklikheid.

Volgens Mann begin baie predikante hul bediening in hierdie gemeente-grootte, maar dit is die moeilikste tipe bediening vir pas-afgestudeerde predikante.  Die geesdrif en entoesiasme van die jong dominee pas gewoonlik nie by die rolverwagting van tradisionele pastorale versorging nie. (Mann 1998)

WAARDERING VIR DIE KLEIN GEMEENTE-GROOTTE

1. Kwaliteit van lidmate

Hoewel klein gemeentes unieke sosiale uitdagings ervaar, soos deur Mann beskryf, moet daar waarderend na hierdie gemeente-grootte gekyk word.  Die kwaliteit van lidmate óók in hierdie gemeente-grootte is ’n bron van dankbaarheid. Tydens die klein gemeente-konferensie kon al die sinodes bevestigende verhale vertel van die bruikbare mense-materiaal en toewyding van lidmate in hierdie gemeentes.

2. Unieke kapasiteit

Juis vanweë hulle grootte is hierdie gemeentes in staat om:

• nabyheid en intimiteit in die geloofsgemeenskap te beliggaam;

• verhoudingsgedrewe eerder as formeel gestruktureerd te funksioneer;

• ’n daadwerklike gemeenskap-wye impak te maak; en

• ’n prominente publieke profiel deur diensbaarheid te verwerf.

Klein gemeentes is ’n wêreldwye fenomeen. Getalsgewys is waarskynlik die meeste gemeentes klein gemeentes.

3.  Verhoudinge

Klein gemeentes is verhouding-gedrewe gemeentes. Nie die charisma van die predikant, of die kwaliteit van die program, verskaf die kohesie nie. Die kohesie groei uit die kwaliteit van die verhoudinge – met God, met mekaar en met die gemeenskap. Juis hierin lê geweldige potensiaal opgesluit.

 

Waar woon die lidmate van die NG Kerk?

Written by danie on . Posted in Verslae

Waar woon die lidmate van die NG Kerk? Meer as die helfte (55%) van die lidmate van die NG Kerk woon in voorstedelike gebiede en 27% woon in klein plattelandse en plattelandse streke. Lidmate in buitengewone gemeentes het afgeneem van 9% in 2000 tot 3% in 2004. Die kategorie is by die stedelike gemeentes in die 2006 opname gevoeg, aangesien die meeste van die gemeentes deel van naburige gemeentes , veral in stedelike gemeentes geword het.

Kerkspieël, die gereelde opname van die NG Kerk oor sy eie bedieningsituasie, gee ‘n duidelike prentjie.  Klik hier om ‘n opsomming van die ruimtes waar NG lidmate woon, te sien.

Verslag aan Algemene Sinode 2011

Written by danie on . Posted in Verslae

‘n Taakspan, bestaande uit verteenwoordigers van al tien sinodes van die NG Kerk het in Mei 2011 vir drie dae bymekaargekom om ‘n verslag oor klein gemeentes aan die Algemene Sinode in sitting in Oktober 2011 voor te berei.

Die inisiatief is gebore uit ‘n opdrag vir navorsing oor klein gemeentes deur die Algemene Sinode van 2007.

Die produk is ‘n omvattende verslag waarin:

  • klein gemeentes omskryf word,
  • gepraat word oor die gepaste teologiese raamwerk waarin die bediening van klein gemeentes verstaan moet word
  • verhale vertel word oor betekenisvolle innovering in klein gemeentes
  • verduidelik word hoe die kerkverband klein gemeentes kan bystaan, en
  • voorstelle gemaak word oor hoe die bediening in klein gemeentes bevorder kan word.

Dit is ‘n hoopvolle verslag.  Waar klein gemeentes daarin slaag om uit ‘n institusionele raamwerk na ‘n roepingsgedrewe bediening te skuif, met ‘n diep konneksie aan die plaaslike gemeenskap, is daar ‘n blink toekoms.

Klik hier vir die volledige verslag.

Kalender

July 2019
M T W T F S S
« Oct    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031